W związku z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym w dalszej części „RODO”) chcielibyśmy poinformować, iż posiadane przez nas Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób należyty i w pełni odpowiadający postanowieniom RODO oraz postanowieniom ustawy o ochronie danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

„PlusMed” Spółka Cywilna z siedzibą przy ul. Ku Słońcu 23/24 71-073 Szczecin. Jesteśmy podmiotem leczniczym, wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (księga rejestrowa), prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego o numerze – 000000199351.

Dane kontaktowe Administratora: „PlusMed” Spółka Cywilna ul. Ku Słońcu 23/24 71-073 Szczecin, tel. 606 996 299, adres e-mail: biuro@plusmed.szczecin.pl , strona internetowa: https://plusmed.szczecin.pl

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu: https://plusmed.szczecin.pl

Dbając o ochronę danych osobowych stosujemy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników Serwisu. Gromadzone dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem.

Dane osobowe Pacjentów lub osób upoważnionych w ich imieniu pozyskiwane i przekazywane są dla Administratora. Dane te mogą być również przekazywane przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą w przypadku kontynuacji udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjentów tych podmiotów.

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

Dane osobowe Pacjenta mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

Pacjent ma prawo do: